on English
       

ГеоТЕХ

ЕООД

Г Е О Д Е З И Я ,     Г Е О Л О Г И Я ,     Г Е О Ф И З И К А

Варна,  "Ген.Скобелев" 84,  моб. 0897.247.347,  g-tec@dir.bg
 

УСЛУГИ  КЪМ
ФИЗИЧЕСКИ  ЛИЦА:

Разделяне, обединяване на имот, трасиране на граници.
Геодезично заснимане на терен и сграда, изготвяне на скица.
Изследване на земната основа с георадар.
Изработване на вертикален и трасировъчен проект.
Трасиране на ос и ниво при започване на строителство.
Контрол на изпълнението по време на строителство.
Попълване в Кадастъра на парцел, сграда и самостоятелни обекти в сграда.

Цена от 300.0 лв. до 800.0 лв. за конкретна задача

 
УСЛУГИ  КЪМ
ЮРИДИЧЕСКИ  ЛИЦА:
Специализиран кадастър.
Изработване на цифрови модели, измерване и доказване на количества.
Изследване на деформации в земна основа и строителна конструкция.
Изготвяне на парцеларен план и оценка.
Заснимане на фасади, проектиране на фасадни орнаменти.

Цена за площ - от 300.0 лв. до 600.0 лв. за декар

 
МАШИННА  ГЕОДЕЗИЯ: Високоточна нивелация, трасиране на оси.
Установяване в пространството на големи детайли и машини.
Измерване геометрията на релсови пътища, метални конструкции.


 
МОРСКА  ГЕОДЕЗИЯ: Съставяне на прецизни карти на морското дъно.
Обследване на подводни обекти с ехолот.
Фото и видеозаснимане на подводни обекти.

Цена за площ - от 150.0 лв. до 300.0 лв. за хектар.
 
 
ПОДЗЕМЕН  КАДАСТЪР,
ГЕОЛОГИЯ,  ГЕОФИЗИКА:
Откриване и проследяване на подземни структури, проводи и отделни обекти до дълбочина 10 метра.
Магнитометрично обследване на терени за локализиране на подземни структури и метали.


В р ъ з к и                       Г а л е р и я

         


Проекта е преустановен в отговор на държавната корупция.
Оказва се, обществото е без имунитет.